Regulamin konkursu

 

Postanowienia ogólne:

 

 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony dla fanów Motorawa na Facebooku.
 2. Nazwa konkursu: „Moje auto jest dla mnie…” zwany dalej „Konkursem”.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

 

Przedmiot konkursu:

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na stronie fanowskiej: https://www.facebook.com/motorawa/
 2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook.
 5. Organizatorem konkursu jest firma

Rawa Solutions z siedzibą w Jabłonnie (05-110) przy ulicy Szkolna 120c, kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: moto-rawa@wp.pl

 1. Fundatorem nagród jest Rawa Solutions z siedzibą w Jabłonnie (05-110) przy ulicy Szkolna 120c

 

 

Zadanie konkursowe:

 

 1. Konkurs jest skierowany do fanów strony „Motorawa” na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Zadaniem Fanów jest polubienie fanpage oraz odpowiedź na pytanie konkursowe:

„Moje auto jest dla mnie…”

Odpowiedź na pytanie udzielana jest w komentarzu pod postem konkursowym.

 1. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać dowolną liczbę odpowiedzi (prac konkursowych).
 2. Spośród nadesłanych odpowiedzi Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze, które zostaną uhonorowane nagrodami w postaci czapek z logo Motorawa.

 

Czas trwania konkursu

 

1.Konkurs trwa od 17.12.2017 do 22.12.2017 do godz. 23:59.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników do 23.12.2017, do godz. 23:59.

 

Uczestnicy

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu „Motorawa”na Facebooku i odpowiedzą na pytanie konkursowe do dnia zakończenia konkursu tj. do 22.12.2017 do godz. 23:59.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu.
 3. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem odpowiedzi zbiorowych.

 

Komisja konkursowa

 

 1. O wyborze zwycięzcy zadecyduje Komisja Konkursowa, która kierować się będzie takimi kryteriami jak: pomysł, oryginalność, poprawność językowa odpowiedzi.
 2. W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele Organizatora.

 

Nagrody

 

 1. Nagrodami w konkursie są czapki z nadrukiem logo Motorawa – 3 szt. o wartości 29,90 zł / 1 szt.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę

innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 

Prawa autorskie

 

 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.
 2. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
 3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.
 4. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu „Motorawa ” w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na serwisie Facebook.com.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w na dejściu zgłoszeń.
 3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci komentarza pod wpisem konkursowym. Nagroda zostanie wysłana kurierem w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych

Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.